Zoek een Product:
   
  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Copier Service vof, gevestigd te Nederland Baflo aan
  de Dr.M.Noordewierstraat 36; KvK 02052925; BTW nr.: NL8092.18.203.B01

  Art. 1 Geldigheid der voorwaarden

  Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op grond van deze verkoop- en
  leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige afspraken binnen lopende
  handelsbetrekkingen, ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden worden uiterlijk bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten beschouwd als zijnde geaccepteerd. De toepasselijkheid van enigerlei andere voorwaarden wordt reeds op voorhand uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen. Door het plaatsen van een order wordt de klant geacht deze voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden en verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

  Art. 2 Aanbod en sluiten van een overeenkomst, orderacceptatie en -kosten

  Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ons gegunde opdracht
  schriftelijk dan wel digitaal door ons wordt bevestigd, of wij door levering te kennen geven dat wij de opdracht
  hebben geaccepteerd. Onze schriftelijke dan wel digitale orderbevestiging is maatgevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst. Onjuistheden in de orderbevestiging van Copier Service dienen binnen 3 (drie) dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk dan wel digitaal aan Copier Service te worden bericht.

  Overzicht orderkosten:

  Waarde per order (excl. BTW) Aan klant door te belasten orderkosten (excl. BTW)
  Order < € 50,- Geen orderacceptatie behalve nalevering.
  Online besteld
  € 50,- en de € 150,- orderkosten € 8,00,- Franco boven € 150,-
  Via overige middelen besteld € 50,- en de € 150,- orderkosten € 8,00,- Franco boven € 150,-
  Extra
  Levering op de waddeneilanden Extra toeslag van € 5,50
  Levering buiten de Benelux Afhankelijk van land en order, tarieven altijd in overleg met sales
  Retourzending (service) € 8,00 per collo (kosten voor het ophalen van een retour)


  Art. 3 Prijs, vooruitbetaling, aanbetaling.

  De door ons vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen van onze leveranciers, resp. wijzigingen in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten welke in vreemde valuta worden betaald, exclusief BTW. Er kunnen vooruitbetalingen of aanbetalingen worden overeengekomen. Indien de overeengekomen orderprijs tenminste € 1.000,00 (excl. BTW) bedraagt, heeft Copier Service, ook zonder uitdrukkelijke afspraak, jegens de klant recht op een aanbetaling van 50% van de netto overeengekomen prijs (excl. BTW), zonder aftrek betaalbaar binnen 8 (acht) dagen na het aangaan van de overeenkomst. Ingeval van een verplichting van de klant tot vooruitbetaling of tot aanbetaling zullen wij de goederen welke vallen onder de overeenkomst, niet verzenden voordat wij de vooruitbetaling of de aanbetaling zullen hebben ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de vooruitbetaling of de aanbetaling dient hij ons de daardoor ontstane schade te vergoeden.

  Art. 4 Levering.

  Kosten: Wij leveren af vanuit het magazijn leverancier of anders, inclusief verpakking en onder de
  leveringsvoorwaarden van onze actuele prijslijst. Indien een klant een levering niet in ontvangst wil nemen dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Copier Service het wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Copier Service heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de klant, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade, orderkosten en gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. Copier Service is tevens niet verplicht een verzoek van de klant tot her- of na bezorging te honoreren. Gaat Copier Service hiertoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.


  Backorder: Een order wordt door Copier Service in maximaal 2x uitgeleverd. Namelijk de eerste order en de backorders als deze als complete tweede order kan worden uitgeleverd. Backorders voor eigen magazijn worden meegestuurd met de eerstvolgende order met een maximum van 30 (dertig) dagen, daarna wordt de backorder ook zonder nieuwe order uitgeleverd. Op verzoek van de klant een backorder eerder vrijgeven is mogelijk, hiervoor brengen wij € 8,00 in rekening.

  Verpakking: Copier Service heeft generlei verplichting jegens de klant tot terugname van verpakkingen.
  Leveringstermijnen, overmacht: leveringstermijnen zijn vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Copier Service aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Copier Service door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Copier Service wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Copier Service (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Copier Service, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Copier Service het recht de levering resp. dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de belemmering meer dan 3 (drie) maanden duurt heeft de klant het recht na een gepaste uiterste termijn (van minstens 14 kalenderdagen) de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. Copier Service heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijke levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

  Art. 5 Verzending en overdracht van risico

  Het risico gaat uiterlijk bij verzending van de (gedeeltelijke) levering op de klant over, ook dan indien Copier Service nog andere prestaties, bijvoorbeeld verzendkosten, heeft overgenomen. Voor zover er verzekeringen voor de geleverde goederen ten gunste van Copier Service bij de transportondernemer bestaan, worden deze in geval van schade aan de klant overgedragen. Datzelfde geldt voor een eventueel verder reikende aansprakelijkheid van de transportondernemer jegens Copier Service als verzender.

  Art. 6 Betaling

  Voor zover niet anders is overeengekomen dienen onze facturen binnen 30 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de factuurdatum. De factuur wordt schriftelijk dan wel digitaal (elektronisch) aan de klant toegestuurd. De klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd.

  Vertraging in de betaling

  In geval van schuldenaars verzuim brengt Copier Service meteen na het ontstaan daarvan rente in rekening, welke 2% boven de discontovoet van de Nederlandsche Bank van dat moment ligt, maar tenminste 8% bedraagt. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, resp. daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer ons andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, hebben wij het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de klant of de compensatie van de klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door Copier Service betwist wordt of rechtsgeldig is.

  Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

  Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke ons nu of in de toekomst toekomen jegens de klant, wordt ons de volgende bescherming geboden: wij behouden de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking. Indien de (mede-) eigendom van Copier Service door natrekking of door zaaksvermenging teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op ons overgaat. De klant garandeert kostenloos onze (mede-)eigendom. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de klant ons daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de klant verplicht tot afgifte. Het geldend maken van ons eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door ons van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De klant is gehouden ons ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de klant uit wederverkoop van onze door hem nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan ons overgedragen. In geval de goederen door de klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet ons eigendom zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door ons geleverde goederen. De klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt.

  Art. 8 Garantie, beperking der aansprakelijkheid

  Alle goederen verlaten in onberispelijke staat onze magazijnen. Copier Service garandeert dat de goederen originele goederen zijn en dat zij vrij zijn van materiaal- en verwerkingsgebreken, welke de deugdelijkheid van de goederen bij normale verwerking onmogelijk maakt of aanzienlijk vermindert, voor zover de garantie niet door onze leverancier beperkt of opgeheven wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke door de volgende oorzaken is ontstaan: ongeschikte of ondeskundige verwerking, gebrekkige montage resp. ingebruikneming door de klant of door derden, natuurlijke slijtage en verslijting, gebrekkige of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen, vervangende materialen en chemische of elektrische invloeden, voor zover deze niet op de schuld van Copier Service zijn terug te voeren. Onder uitsluiting van andere aanspraken worden alle onderdelen ter beoordeling van ons vervangen, opnieuw geleverd of vergoed, welke binnen 2 (twee) maanden na levering als gevolg een voor de overdracht van gevaar liggende oorzaak – in het bijzonder wegens constructiefouten, gebrekkig materiaal, gebrekkige uitvoering of wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden – als onbruikbaar of in hun bruikbaarheid aanzienlijk beperkt blijken. Het vaststellen van dergelijke gebreken dient ons onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Garantie-aanspraken wegens kennelijke gebreken vervallen wanneer de klant deze niet binnen 7 (zeven) kalenderdagen na afname reclameert. Vervangen onderdelen blijven ons eigendom voor de duur van ons eigendomsvoorbehoud. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Iedere aansprakelijkheid van Copier Service wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van 
  €. 22.000,00 of beperkt tot de schade welke door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

  Gebreken, transportschade

  De klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijv. de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en/of transportschade ons binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de klant, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclames dan hier genoemd worden niet door ons geaccepteerd.

  Speciale bestellingen

  Goederen welke op grond van bijzondere wensen van de klant zijn besteld worden aangemerkt als speciale bestellingen. Deze kunnen in principe niet worden geruild of gecrediteerd.

  Adviezen, aanwijzingen en informatie

  Onze aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie wordt uitgesloten, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen worden gegeven.

  Retourzendingen

  Retourzendingen van zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door ons geaccepteerd. Retourzending aan Copier Service is slechts toegestaan nadat op de website van Copier Service (www.copier-service.nl) een retour (RMA) formulier volledig en correct is ingevuld en u naar aanleiding daarvan een retournummer heeft ontvangen. Dit retournummer zal verder als referentie dienen. Dit retournummer dient duidelijk zichtbaar op de retourzending vermeld te worden. Retourzendingen zonder dat hieraan een retournummer is toegekend, waarbij het nummer niet zichtbaar is en/of welke afwijken van de op de bevestiging vermelde artikelen/aantallen en/of service- uitloop artikelen zijn, worden door Copier Service niet geaccepteerd en derhalve niet in behandeling genomen. Copier Service zal u gelijktijdig met het toekennen van een retournummer aangeven welke evt. kosten voor de retour in rekening gebracht worden. De eventuele retourzending dient plaats te vinden zonder kosten voor ons (franco Copier Service), in de ongeopende, originele verpakking, zonder gebreken en vrij van schade, labels, stickers, etc.
  Bovenstaande geldt tevens slechts gedurende de periode dat Copier Service bij haar leverancier van het desbetreffende product een beroep op garantie kan doen, doch nimmer langer dan 6 (zes) maanden na levering door Copier Service.

  Art. 9 Intellectuele eigendom, bescherming gegevens

  Intellectuele eigendom

  Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd ons eigendom of eigendom van onze leverancier. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn klanten te verbinden.

  Bescherming gegevens

  De klant wordt hierbij medegedeeld dat Copier Service de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk zal behandelen en tenminste beschermen overeenkomstig de ten dezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geldende regelgeving.

  Art. 10 Reclamemateriaal

  De klant geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel schriftelijk reclamemateriaal van Copier Service te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.

  Art. 11 Toepasselijk recht, gedeeltelijke nietigheid

  Indien een bepaling van deze handelsvoorwaarden of een bepaling in het kader van verdere afspraken nietig is of wordt, wordt de werking van de overige bepalingen of afspraken daardoor niet aangetast.

  Voor Nederland:

  Op onze handelsvoorwaarden en het geheel van rechtsbetrekkingen tussen Copier Service en de klant is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing onder uitsluiting van het kooprecht van de VN (Weens Koopverdrag). De rechter te Groningen is competent. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Groningen de plaats van nakoming.  sluiten";